top of page

Licenční smlouva společnosti Be electronic s.r.o.


Než začnete tento SOFTWAROVÝ PRODUKT používat, přečtěte si pozorně následující LICENČNÍ SMLOUVU


Tato smlouva (dále jen LICENČNÍ SMLOUVA) je licenční smlouvou dle § 46 a násl. zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, v platném znění, mezi UŽIVATELEM (oprávněným z licence) softwarového produktu a společností Be electronic s.r.o., zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 69435, se sídlem v Olomouci, Kavaleristů 1260/10, PSČ 779 00, IČ 05806267, jako poskytovatelem licence (dále jen BE ELECTRONIC).


SOFTWAROVÝ PRODUKT zahrnuje software, dokumentaci v tzv. on-line neboli elektronické formě, nosná média, a může obsahovat další materiály v tištěné či elektronické podobě, dále jen SOFTWAROVÝ PRODUKT.


Poskytovatel licence uděluje UŽIVATELI licenci k užívání SOFTWAROVÉHO PRODUKTU v rozsahu stanoveném touto LICENČNÍ SMLOUVOU. Licence podle této smlouvy neopravňuje UŽIVATELE k jakémukoli jinému nakládání se SOFTWAROVÝM PRODUKTEM, než je upraveno touto smlouvou nebo než vyplývá z platných právních předpisů.


Licenční smlouva je uzavřena otevřením obalu s instalačními médii, instalací SOFTWAROVÉHO PRODUKTU, registrací SOFTWAROVÉHO PRODUKTU NEBO převodem licence k SOFTWAROVÉMU PRODUKTU, a to okamžikem, který nastane nejdříve.


Poskytnutím licence podle této LICENČNÍ SMLOUVY se ruší veškerá předchozí licenční ujednání mezi UŽIVATELEM a BE ELECTRONIC týkající se SOFTWAROVÉHO PRODUKTU a nahrazují se touto LICENČNÍ SMLOUVOU.


I. LICENCE K SOFTWAROVÉMU PRODUKTU
 

 1. LICENCE

  Na základě této LICENČNÍ SMLOUVY se udělují následující práva: SOFTWAROVÝ PRODUKT může UŽIVATEL instalovat, otevírat, zobrazovat, spouštět či jiným způsobem užívat (dále jen UŽÍVAT), a to v takové variantě, k jaké je mu poskytnuta licence, a pouze na tolika počítačích a způsobem, který odpovídá typu licence udělené UŽIVATELI.

  POČÍTAČEM se rozumí počítač, pracovní stanice, terminál, PDA, zařízení typu „inteligentní telefon“ nebo jiné elektronické digitální zařízení, na kterém je možné přistupovat k SOFTWAROVÉMU PRODUKTU.
   

 2. TYPY LICENCE
   

  Podle typu licence jsou UŽIVATELI udělena následující práva:
   

  1. ZÁKLADNÍ LICENCE PRO JEDEN POČÍTAČ

   Licence opravňuje instalovat a spouštět jednu kopii SOFTWAROVÉHO PRODUKTU na jednom počítači. Licence neopravňuje ke spouštění SOFTWAROVÉHO PRODUKTU současně na více počítačích.
    

  2. DOPLNĚK (ROZŠÍŘENÍ) ZÁKLADNÍ LICENCE
   Některé SOFTWAROVÉ PRODUKTY mohou být poskytovatelem licence označeny za doplněk či rozšíření licence. Tyto doplňky mohou být používány pouze současně se ZÁKLADNÍ LICENCÍ. Pokud není u doplňku či rozšíření licence stanoveno jinak, je možné jej používat současně na tolika počítačích, na kolika počítačích může UŽIVATEL současně používat SOFTWAROVÝ PRODUKT.
    

 3. POVINNÁ AKTIVACE
   

  Pokud nedojde k aktivaci licencované kopie SOFTWAROVÉHO PRODUKTU způsobem popsaným při spuštění SOFTWAROVÉHO PRODUKTU, jsou licenční práva k užívání udělená touto LICENČNÍ

  SMLOUVOU omezena na prvních 30 (třicet) kalendářních dnů po první instalaci SOFTWAROVÉHO PRODUKTU.

  Jestliže dojde k úpravě hardwaru počítače nebo k INOVACI SOFTWAROVÉHO PRODUKTU, může být před provedením úpravy vyžadována deaktivace a po provedení úpravy nová aktivace SOFTWAROVÉHO PRODUKTU.

  V SOFTWAROVÉM PRODUKTU jsou obsaženy technologické prostředky, které byly navrženy s cílem zabránit použití SOFTWAROVÉHO PRODUKTU bez licence. BE ELECTRONIC použije tyto prostředky k potvrzení, že UŽIVATEL užívá legálně licencovanou kopii SOFTWAROVÉHO PRODUKTU.

  SOFTWAROVÝ PRODUKT může pro svůj provoz v běžném i terminálovém režimu vyžadovat občasné spojení s licenčním serverem BE ELECTRONIC pro účely ověření legálnosti použití licence.
   

 4. ZÁKAZ PRONÁJMU/SDÍLENÍ/POSKYTOVÁNÍ KOMERČNÍCH HOSTITELSKÝCH SLUŽEB. PRÁCE PRO JINÉ SUBJEKTY.
   

  PRODUKT pronajímat, půjčovat, sdílet, poskytnout sublicenci jiným subjektům (právnické nebo fyzické osobě) nebo jiným způsobem umožnit třetím osobám jeho využití, s výjimkou případů, kdy:
   

  1. Třetí osoba zajišťuje provozní potřeby UŽIVATELE (vlastníka licence) a současně v SOFTWAROVÉM PRODUKTU pracuje pouze s účetní jednotkou UŽIVATELE, např. externí účetní.

  S výjimkou výše uvedeného případu mohou licenci k SOFTWAROVÉMU PRODUKTU užívat pouze pracovníci UŽIVATELE.
  Pokud chce jiný subjekt užívat SOFTWAROVÝ PRODUKT, musí mu být udělena základní licence k SOFTWAROVÉMU PRODUKTU, nejedná-li se o vztah vymezený shora v tomto odstavci pod čís. 1.
   

 5. INOVACE
   

  INOVACÍ SOFTWAROVÉHO PRODUKTU se rozumí aktualizace, upgrade, update softwarových produktů.

  INOVACE nahrazuje nebo doplňuje starší verzi SOFTWAROVÉHO PRODUKTU.

  Softwarové produkty BE ELECTRONIC podléhají ustanovením licenční smlouvy platným v okamžiku zveřejněni dané verze SOFTWAROVÉHO PRODUKTU.

  Při INOVACI je UŽIVATEL povinen uzavřít novou LICENČNÍ SMLOUVU vztahující se na inovovaný SOFTWAROVÝ PRODUKT, a to jedním ze způsobů vyjmenovaných v úvodním ustanovení této smlouvy.
   

 6. PODPORA A AKTUALIZACE
   

  Službu PODPORA A AKTUALIZACE (dále jen PODPORA A AKTUALIZACE) lze používat pouze v případě, že UŽIVATELI byla udělena licence k SOFTWAROVÉMU PRODUKTU, k němuž se PODPORA A AKTUALIZACE vztahuje.

  V případě prodlení UŽIVATELE se zaplacením ceny povinné PODPORY A AKTUALIZACE SOFTWAROVÉHO PRODUKTU je BE ELECTRONIC oprávněna od této LICENČNÍ SMLOUVY písemně odstoupit podle článku IV této smlouvy.
  Cena za PODPORU A AKTUALIZACI je vždy pro příslušné období stanovena v aktuálním ceníku produktů.


  V případě, kdy UŽIVATEL vlastní současně více SOFTWAROVÝCH PRODUKTŮ, je povinen udržovat PODPORU A AKTUALIZACI pro všechny SOFTWAROVÉ PRODUKTY současně. Není možné objednat PODPORU A AKTUALIZACI jen pro některé SOFTWAROVÉ PRODUKTY.
   

 7. PŘEVOD LICENCE
   

  Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této LICENČNÍ SMLOUVY může UŽIVATEL postoupit na třetí stranu (NABYVATELE) pouze po předchozím písemném souhlasu BE ELECTRONIC a za obchodních podmínek stanovených BE ELECTRONIC.

  V případě udělení souhlasu pro převod licence musí UŽIVATEL (původní oprávněný z licence) převést na NABYVATELE licence veškeré části SOFTWAROVÉHO PRODUKTU (včetně všech rozšiřujících licencí, komponent, médií, tištěného materiálu a aktuální verze LICENČNÍ SMLOUVY) a ze svých počítačů zcela odstranit všechny instalace SOFTWAROVÉHO PRODUKTU. Předpokladem možnosti převodu je i písemný souhlas potencionálního NABYVATELE s realizací převodu a s LICENČNÍ SMLOUVOU.


  SOFTWAROVÝ PRODUKT získaný se slevou pro oborovou skupinu je možné převést za předpokladu, že NABYVATEL splňuje podmínky pro získání slevy.
   

 8. ODDĚLENÍ SOUČÁSTÍ
   

  Licence k SOFTWAROVÉMU PRODUKTU se vydává na produkt jako celek. Jeho součásti nelze oddělovat, instalovat či spouštět na více počítačích, než je uvedeno v článku I odstavci 1 této smlouvy.
   

 9. ZPĚTNÁ ANALÝZA SOFTWAROVÉHO PRODUKTU NENÍ POVOLENA.
   

  UŽIVATEL nesmí jakkoli využít znalosti o myšlenkách, postupech, struktuře, algoritmu a použitých metodách, na nichž je SOFTWAROVÝ PRODUKT založen nebo které obsahuje, i když je získal při oprávněném užití SOFTWAROVÉHO PRODUKTU, vyjma jejich nezbytného užití k dosažení vzájemného funkčního propojení SOFTWAROVÉHO PRODUKTU s jinými počítačovými programy.

  Tyto znalosti nesmí být využity ani k vývoji, zhotovení nebo k obchodnímu využití jiného počítačového programu, ani k jinému jednání ohrožujícímu nebo porušujícímu autorské právo a obchodní zájmy BE ELECTRONIC. O těchto znalostech je UŽIVATEL povinen zachovávat mlčenlivost vůči třetím osobám.
   

 10. VYHRAZENÍ PRÁV
   

  Všechna práva, která nejsou UŽIVATELI touto LICENČNÍ SMLOUVOU výslovně udělena, jsou vyhrazena BE ELECTRONIC. Licence je poskytnuta jako nevýhradní.
   

 11. CENA LICENCE
   

  Vyjma výslovně označených BEZÚPLATNÝCH LICENCÍ je licence k SOFTWAROVÉMU PRODUKTU poskytována úplatně. Výše ceny za poskytnutí licence k SOFTWAROVÉMU PRODUKTU je stanovena v aktuálním ceníku produktů.

   

bottom of page